En skole for alle

Videregående opplæring er veien til arbeidsliv og videre utdanning; til spesialisering på fagskole og høyere utdanning. For SV er det viktig at alle elevene våre får oppleve en god skolehverdag med godt håp for framtida. Økningen i unge som opplever psykiske helseplager er bekymringsfullt. Press og stress i forbindelse med skole nevnes som en viktig årsak. Det er viktig med lett tilgang til helsesykepleier, sosialrådgiver og psykisk helsehjelp, og i tillegg til god yrkesrådgivning. Det er også helt sentralt at det pedagogiske arbeidet i skolen tilrettelegger for økt mestringsfølelse og trivsel; faglig, sosialt og psykisk. Lærerne må få tid og rom til å følge opp den enkelte elev.

Fylket har behov flere fagarbeidere med yrkesfaglig utdanning og fagbrev. Derfor må lærlingordninga styrkes, og skolene må etablere forpliktende samarbeidsavtaler med nye lærebedrifter i alle deler av fylket. Flyktninger og andre med minoritetsspråklige bakgrunn må få nødvendig tilrettelagt opplæring.

Nærskoleprinsippet skal legges til grunn for inntak i videregående skole. SV mener ordningen med karakterbasert opptak forsterker karakterpresset blant elevene og gjør at mange elever får lang skolevei mot eget ønske. Den skaper også en helt unødvendig og skadelig konkurranse mellom skolene. Nærskoleprinsippet vil styrke et desentralisert utdanningstilbud i fylket. SV vil arbeide for at elever skal ha rett til å fullføre påbegynt utdanning på samme skole.

Den videregående skolen i Rogaland må organiseres på en måte som setter elever, ansatte og faglighet først. Skolens ansatte og elever skal oppleve tillit, ha selvbestemmelse og medvirkning. Reelle medbestemmelsesordninger skal fremme samarbeid mellom ledelse, ansatte og elever.

SV vil arbeide for en inkluderende skole med høy kvalitet hvor flest mulig oppnår fag-/svennebrev eller generell studiekompetanse. SV vil fortsette å styrke innsatsen mot frafall og sikre at alle elever som skal ut i lære sikres læreplass og får god oppfølging i læretiden. Vi vil ta høyde for at noen elever trenger ekstra tid for å fullføre sitt løp. SV vil derfor legge til rette for flere veier til å få fagbrev.

Fagskoler er viktige for å sikre god kompetanse for bedriftene i fylket. Fylkeskommunen må ta initiativ og ansvar, sammen med næringslivet, for å etablere flere fagskoletilbud med høy kvalitet.  

En god framtid for alle innbyggere forutsetter også at skolene gir elevene god kompetanse og kunnskap om FNs bærekraftsmål og om internasjonale spørsmål.

SV vil: