Arealbruk

Hvordan vi bruker areal til bolig, service, transport og arbeidsplasser betyr mye for hverdagen vår, men dette er også viktig for å redusere utslippene av skadelige klimagasser. Vi må verne om naturen og artsmangfoldet på en klok måte slik at de neste generasjonene også kan leve godt. Hensynet til miljøet må vektlegges enda sterkere i alle beslutninger i tida framover. 

Flere naturtyper er truet på grunn av utbygging. Det trengs en arealforvaltning som tar vare på den sårbare naturen, som er viktig for oss alle. God by- og tettstedsutvikling gir redusert behov for nedbygging av natur- og kulturlandskap, og SV vil arbeide for at vi kan unngå slik nedbygging helt. Jordvern blir viktigere og viktigere med tanke på forsyningssikkerhet. I framtida kan vi komme til å trenge hvert eneste dekar med matjord.

SVs arealpolitikk vil styrke friluftslivet og naturvernet. Rekreasjon har stor betydning for folkehelsa, og naturressurser er grunnlag for mange typer næringsliv som SV ønsker å videreutvikle.

Rekreasjonsområdene er viktige for menneskene som bor i byene og tettstedene våre, men ikke minst for de av oss som ønsker å leve hele tiden i naturnære områder.

Tilgangen til disse områdene betyr mye for friluftslivet, og særlig er strandsonen viktig for mange rogalendinger. SV vil styrke strandsonevernet og håndheve byggeforbudet i hundremetersbeltet langs sjø og vassdrag.

SV vil arbeide for en nærnaturlov og ha varig vern av friluftsarealer. Vi vil sikre matjorda i hele fylket, og mener jordvern skal ha prioritet foran nye utbyggings- og vegprosjekter. 

SV vil: