Fylkeskommunen som arbeidsgiver og tjenesteyter

SV vil arbeide for en arbeidslivspolitikk som sikrer inkludering og likelønn.  Ansatte skal gis utviklingsmuligheter og rett til etter- og videreutdanning. Vi vil også ha en aktiv livsfase- og seniorpolitikk.

SV vil at fylkeskommunen skal ha arenaer for læring, refleksjon, forbedringsarbeid og kvalitetsutvikling i hverdagen, og legge til rette for et miljø hvor kompetanse brukes, skapes og deles. For å klare det må fylkeskommunen samarbeide nært med fagforeningene og de enkelte brukerorganisasjonene.  Dette er viktig å sikre gode rutiner for utøvelse av medbestemmelse med fokus på å få til gode løsninger gjennom et konstruktivt samarbeid.


SV vil: