Fylkeskommunen som innkjøpar og oppdragsgjevar

SV meiner at flest mogleg fylkeskommunale oppgåver skal utførast i eigen regi. Det er ikkje berre pris som skal bestemma kven som vinn anbod. Kvalitet, berekraft, lokal produksjon, tilbod om lærlingplassar og at arbeidstakarar sikrast rettar som fast jobb, lønn og pensjonsrettar er like viktig. SV meiner at fylkeskommunen må ta i bruk strenge verkemiddel for å kjempa mot utviklinga av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Det skal også vera god kontroll med produksjons- og arbeidsforhold ved innkjøp av varer og tenester. Fylkeskommunen skal vektlegge miljøprinsippet føre minimumsprinsippet i alle sine innkjøp.

SV vil: