Samferdsel

Kommunen skal ha effektive og funksjonelle samferdselsløysingar der omsynet til ressursbruk og miljø skal ligge i botn.
SV vil: