Våre kandidatar til fylkestingsvalet

1. kandidat

Monika Kvilhaugsvik (57), Karmøy

Eg vil vere med og kjempa for at alle innbyggarane våre skal kunne delta i samfunnet og demokratiet. Dette er einaste måten vi kan klare å bli einige om felles løysingar på klima- og naturkriser, og også korleis vi i vårt samfunn skal ta vare på kvarandre.

Det viktigaste verktøyet vi har for å binde folk saman er skulen.  Fellesskulen bind oss saman, og gir oss ei felles oppleving av korleis verda rundt oss fungerer, trass i ueinighetar. SV meiner ungdommane skal ha rett til å ta vidaregåande skule i nærmiljøet sitt. Vi ynskjer også at det innførast eit gratis skulemåltid til dagen, det fortener dei.

Det å ta vare på kvarandre, det skal vi skal vi gjere gjennom (fylkes-)kommunalt ansvar, der vi kan halde politikarane ansvarlege for løfta de gav i valkampen. SV veit at vi må gå inn i framtida med omsorg for både menneske og klima.

2. kandidat

Kari Vestbø (49), Stavanger

Eg stiller til val for SV fordi eg ønskjer å kjempe for at me tar vare på rogalandsnaturen og kuttar klimagassutslepp. Så langt har me kutta alt for lite, alt for seint. No trengs det ein kraftfull politikk for å stoppe klimakrisa. Å ta vare på natur er viktig for klima, fordi naturen lagrar store mengder karbon. Når me byggjer ned natur, forsterkar me klimakrisa og me øydelegg leveområde for dyr og fuglar. Meir enn 370 artar i Rogaland er trua. Eg vil jobbe mot øydelegging av naturen i Rogaland.

Eg vaks opp på Sand i Suldal kommune og bur no i Stavanger.

3. kandidat

Daniel Gudbrandsen (30), Stavanger

Jeg stiller til valg for SV fordi jeg ønsker en bærekraftig utvikling av samfunnet.

For meg betyr det blant annet at vi har tilgang til utdanningstilbud som er fremtidsrettet og at vi har miljøvennlig transport med et godt utviklet samferdselssystem. En økt satsning på jernbane, både for gods og passasjerer er et viktig for denne utviklingen.

Som representant i fylkestinget vil jeg jobbe for å videreutvikle fagutdanningen i fylket vårt. Jeg mener at SVs politikk er den beste for å få det til.  

Selv har jeg fagbrev i sikkerhetsfaget og er meget stolt av dette. I tillegg har jeg studert sikkerhet og beredskap på universitetet i Stavanger.  I dag er jeg ansatt som ungdomssekretær i LO Rogaland, og arbeider med å styrke unges rettigheter i arbeidsliv og i opplæring. Dette er gode erfaringer jeg tar med meg inn på fylkestinget.

4. kandidat

Josef Nabavi (44), Klepp

Eg vil arbeide for like moglegheiter for alle. Me må kjempe mot diskriminering, oppmuntre til deltaking og ha respekt for alle sine stemmer og perspektiv.

5. kandidat

Alice Botnen Akselsen (28), Haugesund

Jeg stiller til valg for SV for å ta kampen for et rettferdig samfunn, med en politikk som ivaretar miljø, natur, og mennesker. 

Jeg jobber som lege, og er derfor naturligvis opptatt av helsepolitikk. Jeg mener SV har den beste helsepolitikken som kommer alle innbyggerne til gode, uavhengig av størrelse på lommeboka. Jeg vil jobbe for at alle skal ha tilgang til god tannhelse, og at man ikke behøver å velge vekk nødvendig tannbehandling fordi pengene ikke strekker til. Jeg ønsker et gratis, offentlig tannhelsetilbud til alle uavhengig av hvor i fylket du bor. Derfor stiller jeg til valg for SV.