Næringsliv

Kommunen skal ha ei pådrivarrolle når det gjeld tilrettelegging for og utvikling av lokalt næringsliv. Dette omfattar må utvikling av nærings- og industriområde og at kommunen nyttar makta si som eigar og etterspør med sikte på styrking av lokalt næringsliv
SV vil:
-Verne om lokale arbeidsplassar, og kjempe mot sentralisering
-Seie nei til privatisering og konkurranseutsetting av skole, barnehage og eldreomsorg (allekommunale tenester?)
-Ha fleire kommunale arbeidspraksisplasser for innvandrarar
-Satse på å etablere arbeidsplassar i nærområda
-Legge til rette for at næringslivet tar inn fleire lærlingar
-Ha en god personal- og seniorpolitikk i kommunen