Vedtekter for Rogaland SV

Sist endra på årsmøtet 2024

§ 1 Rogaland SV

Rogaland SV er fylkesorganisasjonen til Sosialistisk Venstreparti og omfatter alle lokallag i fylket.

§ 2 Fylkesårsmøtet

Fylkesorganisasjonens høyeste myndighet er fylkesårsmøtet, som avholdes innen utgangen av februar hvert år.

Dersom det er særlig grunn til det, kan representantskapet fastsette annet tidspunkt for årsmøtet.

Representantskapet godkjenner årsmøteprotokollen.

§ 2.1

Årsmøtet i lokallaga velger representanter til fylkesårsmøtet etter lagas medlemstall slik:

Inntil10 medlemmer2 representanter
fra11 til 30 medlemmer3 representanter
fra 31 til 50 medlemmer4 representanter
fra51 til 150 5 representanter
fra 151 til 2507 representanter
Deretter 1 representant for hvert påbegynt 100 medlem.

I tillegg møter lokallagets medlem i representantskapet med fulle rettigheter. Sosialistisk Ungdom (SU) møter med 5 delegater som har fulle rettigheter.

Stortingsgruppa og fylkestingsgruppa kan møte med sine faste representanter og har tale- og forslagsrett. Fylkessekretæren kan møte på fylkesårsmøte med tale- og forslagsrett.

Observatører fra kommuner uten lokallag kan innvilges tale- og forslagsrett. Leder av valgkomiteen har tale- og forslagsrett under valget på årsmøtet.

Fylkesårsmøtet er åpent for alle medlemmer av Rogaland SV, men bare de valgte delegatene, fylkesstyret og representantskapet har tale-, forslags- og stemmerett.

For å bli godkjent som delegat på fylkesårsmøtet må kontingenten være betalt innen årsmøtestart. Kvittering for innbetaling eller siste medlemsliste gjelder som bekreftelse. SU- delegatene er unntatt dette.

§ 2.2

Innkalling til fylkesårsmøtet og dagsorden sendes laga seinest 30 dager før årsmøtet avholdes.

Forslag og saker som skal behandles, med unntak av uttalelser, må være fylkesstyret i hende seinest 14 dager før årsmøtet. Årsmelding, inkl. fylkestingsgruppas årsmelding, forslag med innstillinger, regnskap, arbeidsplan, budsjett og valgkomiteens innstilling skal sendes ut seinest 7 dager dager før årsmøtet.

§ 2.3

Fylkesårsmøtets dagsorden skal minst inneholde:

  1. Politisk og organisatorisk årsmelding fra fylkesstyret
  2. Fylkestingsgruppas årsmelding
  3. Revidert regnskap
  4. Arbeidsplan
  5. Budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Nominasjon jfr § 9
  8. Valg

§ 2.4

Representantskapets medlemmer har ikke stemmerett i avstemminger om regnskap. Fylkesstyrets medlemmer har ikke stemmerett i avstemminger om styrets årsmelding.

§ 2.5

Fylkesårsmøtet velger følgende tillitsvalgte:

Fylkesstyret:

Leder, nestleder, kasserer, inntil 3 styremedlemmer og en representant fra Rogaland Sosialistisk Ungdom. Det velges tre varamedlemmer som kan møte fast. Leder, nestleder, kasserer og styremedlemmer velges for to år. SU-representant og vara velges for ett år.

Representantskap:

Representantskapet består av fylkesstyret og en valgt representant fra hvert lokallag i fylket. Lokallagets representant bør være medlem av styret eller kommunestyregruppa.

Årsmøtet godkjenner representanter fra lokallaga med vararepresentanter etter innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller på et representantskap som følger vedtektenes regler om kjønnsfordeling.

Valgkamputvalg:

Fylkesårsmøtet i valgår velger valgkamputvalg. Fylkesstyret legger fram forslag for representantskapet som innstiller til årsmøtet.

Nominasjonskomité:

Fylkesårsmøtet i ikkevalgår velger nominasjonskomité, jf. § 9 Arbeidsprogramkomité:

Fylkesårsmøtet velger arbeidsprogramkomité. Fylkesstyret legger fram forslag på arbeidsprogramkomité til representantskapet som innstiller til årsmøtet, i år før valgår.

Valgkomité:

Fylkesårsmøtet velger valgkomité. Fylkesstyret legger fram forslag for representantskapet etter en vedtatt rulleringsplan. Representantskapet innstiller til årsmøtet.

Landsstyrerepresentanter:

Fylkesårsmøtet velger to landsstyrerepresentanter med fire vararepresentanter. Landsstyrerepresentantene og vararepresentantene skal være medlem i representantskapet. Av de to representantene skal det være minst en kvinne. Valgkomiteen innstiller til årsmøtet

Delegater til landsmøtet:

Fylkesstyret legger fram forslag på lokallag som får delegater og vara for representantskapet etter en vedtatt rulleringsplan. Delegater til landsmøtet velges av årsmøtet i lokallaget.

Fylkesstyret legger fram forslag på Rogaland SV sine delegater og vara. Det velges en prioritert varaliste.

Valgkomiteen innstiller på delegater og varaer, og de skal se på kjønnsfordeling. Fylkesårsmøtet kan etter innstilling fra valgkomiteen justere lagas valg for å oppfylle regelen om kjønnsfordeling. Justeringer etter avholdt årsmøte foretas av representantskapet.

§ 2.6

Ekstraordinært fylkesårsmøte kan innkalles av fylkesstyret, eller når minst 1/3 av lokallaga i fylket krever det. Valg av utsendinger til ekstraordinært årsmøte skjer ved nye valg i lokallaga, etter samme fordelingsnøkkel som ved ordinære årsmøter.

§ 3 Representantskapet

Representantskapet er fylkespartiets høyeste myndighet mellom fylkesårsmøtene og baserer sin virksomhet på arbeidsplanen vedtatt av årsmøtet.

Medlemmer i representantskapet har tale-, forslags- og stemmerett under saksbehandling. Minst halvparten av representantskapets medlemmer må være til stede for at møtet skal være vedtaksdyktig.

Faste stortings- og fylkestingsrepresentanter har møte-, tale- og forslagsrett.

Representantskapet kan sette ned utvalg og velge kontaktpersoner for de sentrale utvalga. Utvalgsledere, kontaktpersoner og lokale medlemmer i sentrale utvalg inviteres til representantskapet med tale- og forslagsrett.

Representantskapet skal delta i forberedelsen av landsstyresaker og kan fatte bindende vedtak for de representantene som møter for Rogaland SV i landsstyret.

Landsstyrerepresentantene kan reservere seg, men det må skje i forbindelse med behandlingen i representantskapet

Representantskapsmøtene er åpne for alle medlemmer i Rogaland SV.

§ 3.1

Innkalling med dagsorden til representantskapsmøtene skal sendes representantene, lokallaga og fylkestingsgruppa seinest 3 uker før møtet.

Det skal avholdes minst 4 representantskapsmøter i perioden. Protokoller fra representantskapsmøtene skal sendes medlemmene i representantskapet, stortingsrepresentant(ene), fylkestingsgruppa og lokallaga innen 14 dager etter møtet.

§ 4 Fylkesstyret

Fylkesstyret har den daglige politiske og administrative ledelsen av fylkespartiet.

Minst halvparten av fylkesstyrets medlemmer må være til stede for at møtet skal være vedtaksdyktig.

En representant fra fylkestingsgruppa har møte-, tale- og forslagsrett i fylkesstyret. Stortingsrepresentanten(e) har møte-, tale- og forslagsrett i fylkesstyret.

Fylkesstyremøtene bekjentgjøres for lokallaga. Ansatt sekretær arbeider for fylkesstyret og fylkestingsgruppa.

§ 4.1

Ansettelser av fylkessekretær foretas av SV sentralt som også har det formelle arbeidsgiveransvaret. Fylkesstyret har arbeidslederansvar.

Arbeidsgiveransvaret for eventuelle midlertidige stillinger og valgkampmedarbeidere kan etter avtale bli ivaretatt av SV sentralt.

§ 4.2

Fylkesstyret kan sette ned utvalg og velge kontaktpersoner for de sentrale utvalga. Utvalgsledere og kontaktpersoner kan inviteres til fylkesstyret med tale- og forslagsrett. Fylkesstyret vedtar nødvendige instrukser for utvalg og ansatte. Fylkesstyret oppnevner forhandlingsutvalg i forbindelse med forhandlinger knyttet til fylkestingsvalg.

§ 5 Fylkestingsgruppa

Fylkestingsgruppa skal fremme Sosialistisk Venstrepartis og Rogalands SVs program og politikk i fylkeskommunale organer. Fylkestingsgruppa består av de valgte representantene og vararepresentantene i Rogaland fylkesting. Andre som representerer Rogaland SV i fylkeskommunale styrer og råd kan delta i fylkestingsgruppas ordinære virksomhet med tale- og forslagsrett. Ansatt sekretær er sekretær for fylkestingsgruppa.

§ 5.1

Fylkestingskonstitueringen vedtas av fylkesstyret og den nyvalgte fylkestingsgruppa inklusive faste vararepresentanter i fellesskap. Et mindretall kan i møtet anke et vedtak inn for representantskapet som tar den endelige avgjørelsen i saken. Som ankeinstans utvides representantskapet etter § 2.5 med fylkestingsgruppa inklusive faste vararepresentanter.

§ 5.2

Kandidater til fylkestingsvalget og stortingsvalget må følge SVs og Rogaland SVs vedtekter og program med mindre de har reservert seg skriftlig før nominasjonen.

I saker hvor det ikke oppnås enighet, kan fylkesstyret fatte bindende vedtak.

§ 5.3

Fylkestingsgruppa avholder møte før hvert fylkesting. Møtene skal være oppsatt i møteplan for Rogaland SV.

§ 6 Partiskatt og støtte til SU

Alle medlemmer som er oppnevnt i tillitsverv på grunnlag av partiets representasjon i fylkesting eller kommunestyrer betaler partiskatt av det honoraret som følger tillitsvervet.

§ 6.1

Partiskatt for personer i fylkeskommunale tillitsverv vedtas av årsmøtet i starten av hver fireårsperiode, og gjelder for hele fireårsperioden. For tiden er satsen 10% av brutto møtegodtgjørelse.

§ 6.2

10% av partistøtten lokallaga får fra statsforvalteren, skal gis til Rogaland SU som fordeler det til lokale lag i SU der det finnes. Resten brukes til å bygge organisasjonen.

§ 7 Lokallaga

Lokallaga holder ordinære årsmøter innen utgangen av januar. Årsmøtet kunngjøres med minst 21 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret seinest 14 dager før møtet. Innkalling og sakspapir til årsmøtet med dagsorden sendes ut seinest 7 dager før møtet.

§ 7.1

Årsmøtet behandler beretning, revidert regnskap, budsjett, arbeidsplan og innkomne forslag. Årsmøtet velger styre, revisor og valgkomité. I tillegg velges årsmøtedelegater, medlem til representantskapet med vara og medlem til valgkomité i Rogaland SV med vara etter vedtatt rulleringsplan. I tillegg velges representanter til nominasjonskomité, landsmøtedelegat og valgkamputvalg når det er aktuelt.

Alle årsmøtepapirer og protokoller fra årsmøtet skal sendes Rogaland SV.

§ 8 Tillitsvalgte

Rotasjon tilstrebes i valg av tillitsverv. Dette gjelder både i valg til partiets egne organer og ved utpeking av representanter i folkevalgte verv. Ved valg til styrer og utvalg på lokal- og fylkesplan skal det velges minst 40% kvinner.

§ 9 Nominasjon

Fylkesårsmøtet velger nominasjonskomité. Fylkesstyret legger fram forslag for representantskapet etter en vedtatt rulleringsplan. Representantskapet innstiller til årsmøtet.

§ 9.1

Nominasjonskomiteen skal invitere lokallag og medlemmer til å komme med forslag til kandidater. Nominasjonskomiteen skal sende et første forslag til nominasjonsliste på høring til lokallaga. Også enkeltmedlemmer kan delta i høringen.

Nominasjonskomiteens innstilling sendes ut seinest 30 dager før nominasjonsmøtet. Ansatt sekretær er sekretær for komiteen.

§ 9.2

Nominasjonsmøtets sammensetning er identisk med fylkesårsmøtet, jf. § 2.1.

§ 10 Vedtekter og retningslinjer

Dersom det oppstår tvil eller uenighet om disse vedtektene, skal tolkningene av dem gjøres av landsstyret.

Dersom disse vedtektene går ut over, eller kommer i konflikt med SVs sentrale vedtekter, gjelder SVs sentrale vedtekter.

§ 10.1

Disse vedtektene trer i kraft umiddelbart etter vedtak på årsmøtet, og kan bare endres eller oppheves av fylkesårsmøtet med 2/3 flertall.

§ 10.2

To tredeler av de med stemmerett kan vedta å godkjenne å avholde møtet eller behandle saker dersom innkallinga eller sakspapirer ble sendt ut etter fristen gitt av vedtektene.

§ 11 Økonomi

Leder og kasserer og fylkessekretær har fullmakt til å disponere konto. Alle transaksjoner blir godkjent av to av fullmaktshaverne. Fylkessekretær disponerer egen driftskonto til mindre utlegg.

Vedtatt budsjett skal overholdes. Eventuelle endringer skal behandles i fylkesstyret. Dersom det er endringer som fører til over- eller underskudd i forhold til budsjett skal saken legges fram for representantskapet.

Årsmøtet velger revisor. Revisjonsgjennomgangen kan gjøres av en autorisert regnskapsfører.